Hem Felanmälan Bra att veta Historia Styrelse Stadgar Ekonomi Bilder Kartor

Bra att veta

Föreningen

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 17 köpte fastigheten Bastugatan 25 i februari 1993. Huset rymmer idag 42 bostadsrättslägenheter och 4 hyresrätter.

Föreningens organisationsnummer är: 716425-9090

Bankgironummer: 5866-7429
Bankgironummer för hyror och avgifter: 5285-4759

För betalning av hyror och avgifter från utlandet gäller följande uppgifter:
Swift/BIC: HANDSESS
IBAN: SE 26 600 0000 0000 152 332 952

Postadress: Bastugatan 25, 118 25 Stockholm
E-postadress: styrelsen@bastugatan25.se

Föreningen äger fastigheten, dvs både mark och byggnad. Huvuddelen av byggnaden består av lägenheter som föreningen upplåter med nyttjanderätt till medlemmar (bostadsrätt). Förutom de individuella lägenheterna, med tillhörande förrådsutrymmen på vind och i källare, finns gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, rum för cykelförvaring, två gårdar och en gemensam takterrass.

Här finns en sida som informerar om husets lägenhetsnummer.
(Den första siffran är föreningens beteckning, den andra kommer från Lantmäteriets lägenhetsregister.)

Styrelse brf Katthuvudet 17

Styrelse för bostadsrättsföreningen utses av bostadsrättsinnehavarna vid ordinarie föreningsstämman som hålls en gång om året under någon av vårmånaderna. Styrelsens sammansättning är anslagen i trapphuset och här på föreningens hemsida.

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Styrelsen når du enklast genom att lägga ett meddelande i föreningens brevlåda på nedre botten.

Styrelsens e-postadress är: styrelsen@bastugatan25.se

Årsstämma och motioner

En gång om året – före juni månads utgång – har föreningen ordinarie årsstämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar i föreningen har rätt att delta. Du får en kallelse till stämman fyra veckor innan den äger rum.

På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Idéer och förslag från medlemmarna behandlas också.

Har du något du vill att stämman ska ta ställning till, måste du lämna in en skriftlig motion (via mejl eller på papper) till styrelsen senast den 1 februari före årsstämma. De inkomna motionerna, tillsammans med styrelsen utlåtande, distribueras till samtliga medlemmar innan stämman.

Det som stämman beslutar är ett viktigt underlag för styrelsens arbete! På stämman kan alla säga sin mening och genom att välja styrelse kan du påverka hur Katthuvudet 17 fungerar och utvecklas.

Om du inte kan närvara på stämman kan du låta ett ombud närvara i ditt ställe. Här finns en mall till en fullmakt.

Under året sköts annars det löpande arbetet inom föreningen av styrelsen, som ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen av föreningen.

Fastigheten


Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 17 äger fastigheten med tillhörande byggnad.

Styrelsen och Re Company Förvaltning AB ansvarar för byggnadens skötsel.
Läs mer här!

För den kamerala förvaltningen anlitar vi Ekonomistöd AB.

Stockholms Stadsmuseum använder färger för klassificering av hus. Blått är den högsta klassen, följt av grönt, därefter gult och sist grått. Vårt hus är gult, vilket innebär att ”bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde”.

Avgifter och hyror

Medlemsavgifterna betalas kvartalsvis i förskott. Hyrorna betalas varje månad, också de i förskott. Hyror och avgifter betalas in till bankgiro 5285-4759.

I enlighet med stadgarna (6§) tar föreningen ut avgifter i samband med överlåtelse (2,5% av prisbasbeloppet) och pantsättning (1% av prisbasbeloppet). Vi tar även ut avgift för andrahandsuthyrning (10% av prisbasbeloppet). Debitering av dessa avgifter sker halvårsvis i efterskott.

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning av bostadsrätt eller hyresrätt måste godkännas av styrelsen. Styrelsen vill även ha kopia på uthyrningsavtalet. Blankett finns här.
Ladda ner dokumentet och öppnat det med en vanlig PDF-läsare.
Sedan kan du fylla i det på skärmen innan du skriver ut.


Lägenheter i huset får inte erbjudas till förmedling via Airbnb eller andra liknande logiförmedlingar. Varje gång styrelsen upptäcker en sådan uthyrning debiteras bostadsrättshavaren en straffavgift på 5 000 kr.

Större förändringar i huset de senaste åren

 • Mellan 1994-95 genomfördes ett stambyte i huset, och i den vevan renoverades badrum, tak och fasad. Samtidigt blev huset anslutet till fjärrvärmenätet, vilket gjorde pannrummet överflödigt. Det fick i stället bli tvättstuga. (Tvättmaskinerna stod tidigare i det som idag är styrelserum.) Källarfönstren fick under den här perioden galler med kattmotiv gjorda av Diana Lockner. Dessutom smyckades trapphusets ljusschakt med väggmålningar utförda av Jörgen Platzer.
 • Tvättstugan renoverades 2004 och utrustades bl.a. med ytterligare en tvättmaskin.
 • Under slutet av 2007 fick alla lägenheter säkerhetsdörrar. Samtidigt lät vi måla om trapphuset.
 • En port av ek installerades våren 2008.
 • En omfattande fönsterrenovering blev genomförd under försommaren 2010. Fönstren målades om och energi- och bullerglas monterades.
 • Husets alla avloppsstammar spolades i november 2011.
 • STOKAB installerade en fibernod i huset under 2011.
 • Nedre källargången målades om och fick ny belysning 2012. Samtidigt åtgärdades en marksättning på lilla gården.
 • Husets tak blev renoverat under försommaren 2012. Ett av skälen till renoveringen var att ordna bättre ventilation på vinden, och på det viset få ett kallare tak vintertid, vilket har resultert i att vi nu i stort sett blivit av med istappsproblemen.
 • I februari 2013 blev hissen utrustad med en ny motor med modern styrelektronik samtidigt som hisskrogen lackades om, fick nytt golv och vikdörrar i stället för de gamla grindarna. Dessutom breddades hissdörren på entréplanet.
 • Under sommaren 2013 byggdes två balkonger på husets södra sida. Samtidigt målades golvet i övre källargången.
 • I november 2013 rengjordes och inventerades husets ventilationskanaler.
 • Under hösten 2014 installerade Kabona ett nytt värmereglersystem i huset. Det heter Ecopilot och ska ge oss ett jämnare inomhusklimat och en lägre energiförbrukning, alltså leda till så kallad energieffektivisering. Bland de parametrar som reglerar det nya systemet ingår trådlösa temperaturgivare i tjugo utvald lägenheter. (För vår del har den årliga kostnadsbesparingen än så länge blivit runt 10 procent.)
 • I december 2015 byttes alla brandvarnare i huset.
 • I februari 2016 byggdes tvättstugan om och utrustades med nya energisnåla tvättmaskiner och torkskåp.
 • I slutet av mars 2016 gjordes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Samtidigt besiktigade Anticimex husets alla våtutrymmen.
 • Under 2016 utfördes elva radonmätningar i huset och alla låg mellan 20 och 100 Bq/m3. Vi ligger alltså väl under gränsvärdet 200 Bq/m3 och behöva inte alls oroa oss för negativa effekter av radon.
 • En del fel som konstaterats vid den Obligatoriska ventilationskontrollen i mars åtgärdades i november 2016.
 • I slutet av januari 2017 lät vi byta husets alla vattenburna handdukstorkar mot elektriska. Nya branschregler säger nämligen att inga handdukstorkar längre får kopplas på VVC (varmvattencirkulation) eftersom det ger risk för uppkomst av legionellabakterier (legionärssjukan). En bieffekt av bytet blev att vi ytterligare sänka föreningens fjärrvärmekostnader.
 • Det östra källarutrymmet fick en säkerhetsdörr mot trapphuset i maj 2017.
 • Från den 1 april 2018 är alla lägenheter i huset anslutna till bredband och bredbandstelefoni via fiber genom ett gruppavtal med Bredbandsbolaget. Hastigheten är 250 Mbit/s. På Bastugatan 25 ingår alltså internetanslutningen i avgiften/lägenhetshyran. (Bredbandsbolaget bytte namn och blev Telenor den 15 maj 2018.)
 • I slutet av oktober 2018 installerades jordfelsbrytare i de lägenheter som saknade sådana.
 • Golvet i källargången målades om i december 2018.
 • Alla avloppsstammar i huset spolades i slutet av februari 2019.
 • Husets skifferfasad renoverades under andra halvan av april 2019.
 • Takterrassen renoverades under några veckor i månadsskiftet maj-juni 2019 och fick då nytt tätskikt, ny gavelkonstruktionm nytt ytskikt (betong) samt trätrall. Gavlar och frontbarriär målades.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavaren ansvarar för underhållet av sin lägenhet.
Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bl.a. lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

Är lägenheten försedd med balkong, altan, terrass, mark eller uteplats med egen ingång, åligger det medlem att svara för renhållning och snöskottning, samt att avrinning av dagvatten inte hindras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Ombyggnationer

Funderar du på att bygga om i din lägenhet?

Här finns föreningens regler
för renovering / ombyggnad av lägenhet.
Här en blankett för ansökan om tillstånd för renovering / ombyggnad.
Ladda ner renoverings- ombyggnadsdokumentet och öppnat det med en vanlig PDF-läsare. Sedan kan du fylla i det på skärmen innan du skriver ut.

Hantverkarformuläret 14
Ifyllnadshjälp för Hantverkarformuläret 14

Byggbuller får inte förekomma innan 08:00 och efter 18:00 på vardagar.
Ej heller innan 10.00 och efter 18.00 på helger.

Brand

Bästa sättet att avvärja en brand är att vara beredd på den, d.v.s. på förhand veta vad som måste göras. I stressade lägen kan det vara svårt att tänka klart.

Här finns en PDF-fil som beskriver vad du ska göra i händelse av brand. Skriv ut sidan och förvara den så att du lätt hittar den om olyckan är framme.

I alla lägenheter finns en brandfilt. Se till att den är väl synlig. Hör av dig till styrelsen om du blivit av med din.

Storstockholms brandförsvar rekommenderar att du dessutom har en pulversläckare i din bostad.

Vill du vara på den säkra sidan bör du även skaffa en spistimer eller spisvakt som stänger av spisen om du glömmer den. Spisvakt finns även för gasspisar.

Om en gryta eller stekpanna fattar eld måste du agera snabbt så att elden inte tar fart. Kväv elden med ett lock eller din brandfilt. Häll aldrig vatten över brinnande fett eller olja. Det kan orsaka explosion och antända resten av köket.

Här ytterligare information från Storstockholms brandförsvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

Brandvarnare

Efter ett beslut i Stockholms brand- och räddningsnämnd är det numera obligatoriskt med brandvarnare i alla bostäder i Stockholms stad. Kontrollera med jämna mellanrum att dina brandvarnare fungerar. De får på inga villkor plockas bort.

Försäkringar

Föreningens fastighetsförsäkring inkluderar en kollektiv bostadsrättsförsäkring.

Trapphuset

De gröna stenplattorna på väggarna i entrén är Kolmårdsmarmor. De vita på golven i trapphus och på våningsplan är förmodligen Ekebergsmarmor.

Ingenting får förvaras i trapphuset eller på våningsplanen. Alla utrymningsvägar skall hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning.

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att röka i trapphuset.

Trapphuset, ljusgården, hiss, tvättstuga, källargångar och takterrass städas en gång i veckan under sommarmånaderna (maj-okt). Under vintermånaderna sker trappstädningen två gånger per vecka, medan ljusgården, tvättstuga, källarkorridor städas en gång per vecka. Takterrassen städas inte vintertid.

Entrémattan byts varannan vecka på vintermånaderna (nov-april) och en gång per månad under sommarmånaderna (maj-okt).

Se till att porten och dörrarna till vind, källare, cykelrum och övriga utrymmen hålls låsta.

De kulörer som gäller för våra lägenhetsdörrar (sidan som vetter mot trapphuset) är följande: dörrbladet NCS S 2010-G10Y, dörrkarmen NCS S 3010-G10Y. Styrelsen har färg om du behöver bättra på efter en skada.

Hissen

Hissen är tillverkad av ett företag som heter Graham Brothers, grundat 1887 av två skotska bröder som började med att importerade amerikanska hissar till Sverige och senare startade egen tillverkning på Kungsholmen i Stockholm. 1907 flyttade de verksamheten till Ursvik i Sundbyberg. Graham Brothers fick ekonomiska problem under 1930-talet och köptes upp av ASEA som med tiden sålde hela sin hisstillverkning till det finska företaget Kone.

Vår hiss renoverades under februari-mars 2013 och fick en ny motor med modern styrelektronik samt vikdörrar i stället för de gamla grindarna.

Servicen sköts av Hissen AB. Telefonnumret till deras felanmälan är 618 48 48.

Tänk på att barn inte får åka ensamma i hissen.

Porten

Kontrollera att porten går i lås efter in- och utpassering.

Cykelförråd

Du får absolut inte parkera din cykel i husets entré eller i trapphuset. Inte heller på trottoaren utanför porten. Rätt plats är cykelrummet på nedre botten.

Tvättstugan

Tvättstugan är utrustad med tre tvättmaskiner, en torktumlare, två torkskåp och en mangel. Maskinerna får användas mellan klockan 07.00 och 22.00. Boka som mest fyra timmar åt gången. Om du inte tagit maskinerna i anspråk en timme efter uppsatt tid får någon annan ta din tvättid.

Skriv ditt namn tydligt på tvättlistan så att du kan nås. Om du är andrahandboende, skriv det namn som står på tavlan i porten.

Mattor och skor får bara tvättas i den högra tvättmaskinen. Den är avsedd för större och grövre textilier.

Tvätt får hänga kvar för torkning i 45 minuter efter tvättidens slut. Lämna luckorna till tvättmedelsfacken öppna efter avslutad tvätt. Glöm inte att städa efter dig.

I Stockholm är kranvattnet mjukt. I områden med mjukt vatten krävs mindre mängder tvättmedel än i områden med hårt vatten. (Mjukt vatten innehåller inte så mycket kalk som hårt vatten.)

Klicka här om du behöver en ny bokningslista för tvättstugan. Glöm inte att fylla i veckodagarna innan du sätter upp listan på anslagstavlan utanför cykelrummet.

Vinds- och källarförråd

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara exempelvis möbler och kartonger utanför källar- och vindskontor. Gångarna ska hållas fria.

Man får absolut inte förvara brandfarliga vätskor som bensin och färglösningsmedel på vinden eller i källaren.

Belysningen på vinden tänds och släcks automatiskt.

Se till att vindens och källarens plåtdörrar hålls stängda.

Utsmyckning

Motiven i trapphusets ljusschakt är målade av Jörgen Platzer. Våra fönstergaller med kattmotiv är gjorda av Diana Lockner.

Den snäckformade ampeln i ljusschaktet kommer från Galleri Blås & Knåda på Hornsgatspuckeln och är gjord av keramiker Lena Svensson hemmahörande i Forssjö utanför Katrineholm.

Stora och lilla gården

Det är tillåtet att mata småfåglar på gårdarna. Använd fröautomater. Var noga med att INTE lägga ut fågelmat på marken. Det kan nämligen ge oss stora problem med duvor, måsar, råttor och möss.

Takterrassen

Takterrassen är tillgänglig för alla som bor i huset och deras gäster. Hjälp till att hålla snyggt och rent däruppe. För att inte skada plåtar och målning är det är förbjudet att gå på taket. Det är inte heller tillåtet att grilla på terrassen.

Om Du är uppe på terrassen och röker, fimpa då inte så att dina cigaretter hamnar intill värmekabeln i takets fotränna. Glödande cigaretter kan nämligen leda till kortslutning i takvärmeanläggningen.

Av brandsäkerhetsskäl ska dörren till takterrassen hållas stängd. Den får inte ställas upp för att exempelvis vädra. Trapphuset är en utrymningsväg och får inte blir till en skorsten vid en eventuell brand.


Gas

Huset är anslutet till stadens gasnät och de flesta kök är utrustade med gasspis.

Om det luktar gas i lägenheten, stäng huvudkranen som finns på gasröret i närheten av spisen. Kontakta Re Company Förvaltning AB.

Vatten och avlopp

Stäng närmaste vattenventil vid läckage.

På rören för inkommande vatten sitter ventiler, ofta i närheten av blandarna. På dessa ventiler finns små, svarta eller blå vred. I en del fall förekommer ventiler med skruvmejselspår i stället för vred. Du stänger dessa vattenventiler genom att vrida vredet, eller skruvmejselspåret, ett kvarts varv så att de står tvärs mot röret. (Längs med = öppen.) Vattenventiler finns i badrum och i kök, i vissa fall under diskbänken.

Huvudkran för huset finns i källarutrymmet bredvid behållarna för gamla tidningar och returpapper.

Vid läckage i värmesystemet ska du stänga termostatventilen på värmeelementet där det droppar eller rinner.

Droppande kranar ansvarar medlemmen själv för, men de bör lagas så fort som möjligt eftersom de medför stora vattenkostnader för föreningen.

Ur en droppande vattenkran rinner det ut upp emot 20 000 liter vatten per år. En rinnande toalett är ännu värre. Den kan i värsta fall dra upp till 400 000 liter vatten per år.

Det här ska du inte slänga i avloppet

Fett och olja. Både fast och flytande fett stelnar i rören. Varmt vatten hjälper bara en bit, men det stelnar förr eller senare.

Kaffesump. Den förenar sig med stelnat fett som åkt ned i vasken. Kasta i soporna eller lägg som jordförbättring i en trädgårdstäppa.

Råa ägg. Äggkladd och varmvatten riskerar att bilda omelett i vattenlåset. Kallt vatten hjälper en bit, men nästa omgång varmvatten kan få ägget att stelna längre ned.

Stearin. Kan verka självklart, men även små mängder som följer med när vi spolar ur gamla ljusstakar kan till slut bilda propp i röret.

Kaustiksoda. Om sodan inte löser upp stoppet kan du eller rörmokaren behöva hantera frätande kladd i rören. Det kan också kristalliseras och bilda en egen propp.

Gips, puts och betong. Följer ofta med när vi tvättar händerna eller sköljer av redskapen efter att ha använt dessa. Hör inte hemma i avloppet.

Värme

Huset är anslutet till fjärrvärmeverk och har ett nytt värmereglersystem som syftar till att ge oss ett jämnt inomhusklimat och en låg energiförbrukning.

Värmereglersystemet hanteras från en webbsida. Några styrelsemedlemmar har inloggningskonton och möjlighet att läsa av parametervärden. Vi kan bland annat se temperaturen i realtid för sensorerna som placerats i cirka hälften av föreningens lägenheter. Styrelsen har däremot inte behörighet för att göra justeringar och ändra olika parametrar.

Ditt badrum är utrustat med en elektrisk handdukstork. Modellen heter Pax Climb 500 x 1000 mm och har en effektförbrukningen på 200 W.


Strömbrytaren till handdukstorken är grön (3) och sitter nära det nedre vänstra väggfästet, innanför kransen med lysdioder.

När alla lysdioder ger ifrån sig ett rött sken värmer handdukstorken. Blått sken betyder att den är kall (inaktiv).

Handdukstorken kan självklart värma kontinuerligt dygnet runt. Men det blir dyrt och är därför inte att rekommendera. Använd istället handdukstorkens timer.

Så här ställer du in engångstimern:
Tryck kort på knapp 1 eller 2 för att aktivera timern. Då börjar de två mittersta lysdioderna blinkar med ett grönt sken, de övriga lyser rött. Timern stängs av automatiskt efter sex timmar. Vill du stänga av innan är det bara att trycka en gång till på knapp 1 eller 2.

Du kan även ställa in så att du får repeterbara tidsintervaller.

Den tid på dygnet när du vill att handdukstorken ska börja värma tryck du in knapp 1 mer än tre sekunder. Handdukstorken kommer därefter att repetera en sex timmar lång driftperiod vid samma tid varje dag.

Vill du ställa in ytterligare en repeterande driftperiod gör du samma sak igen, men trycker istället på knapp 2.

Här finns en bruksanvisning i PDF-format. Här samma för utskrift, tre sidor.
Här en instruktionsfilm.

Ventilation

Vårt hus har självdragsventilation. Metoden kräver inte några tekniska hjälpmedel utan drivs av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft.
Läs mer här!

En del lägenheter i huset har fönsterventiler. Om du har sådana, håll dem då öppna när det är hyfsat varmt ute, men stäng dem när det börjar bli vinter. Under årets kalla period är det bättre att vädra tio minuter morgon och kväll. Bra för ditt inomhusklimat och bra för vår ekonomi.

I november 2013
rengjordes och inventerades alla våra ventilationskanaler. Det finns en hel del outnyttjade kanaler, dvs kanaler som är övertapetserade eller bortbyggda under årens lopp.

I slutet av mars 2016 gjordes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och de fel som då konstaterades åtgärdades i november 2016.

Kontakta styrelsen om du upplever att du har problem med din ventilation.

TV

Sedan 1 februari 2008 är det analoga TV-nätet nedsläckt i Sverige. Nuförtiden har vi marksänd digital-TV (DVB-T). Ordet ”marksänd” syftar på att signalen inte kommer från en satellit, utan distribueras via sändarmaster utplacerade på marken.

Det finns många betal-TV-kanaler i det marksända nätet, men även ett så kallade basutbud som går att se utan programkort via husets centralantenn. Följande kanaler ingår för närvarande i basutbudet:Så här ser ditt antennuttag ut.
Använd det vänstra uttaget för TV.


Antennuttag TV/SAT/Radio.

Enklast ser du de fria digitala kanalerna (basutbudet) med en modern TV-apparat som har inbyggd digitalmottagare.

Om du har en gammal, analog TV och vill kunna se de digitala kanalerna, måste du komplettera med en separat box som konverterar den digitala antennsignalen till analog d:o.

Om du vill få tillgång till marksända betal-tv-kanaler kontaktar du Boxer. Föreningen har ett avtal med det bolaget som gör att våra medlemmar får ett lägre pris på deras utbud. Kontakta Boxers kundservice på 0771-73 74 75. Hänvisa till föreningens avtal. Du behöver ingen specialantenn. Husets centralantenn fungerar bra till Boxer.

En annan möjlighet är att titta på TV via vår internetleverantör Telenor.

Som komplement till basutbudet kan exempelvis en Apple TV vara en intressant lösning. Apple TV är en liten svart låda som du kopplar till HDMI-ingång på din TV och som hämtar trådlös signal från din router. När du laddat ner appar för SVT-Play, TV4-Play, Viafree och Youtube, till din Apple TV, kan du streama program från dessa källor till din TV. Du tittar när Du vill och slipper tablå-TV. Dessutom är utbudet gratis. Vill Du betala en slant finns förstås även appar för Netflix och HBO. Om Du har en Smart-TV slipper du skaffa Apple TV. I Smart-TV-apparater är den här tekniken inbyggd.

(Vi har fortfarande tillgång till TV1, TV2, och TV4 i analog form via en antenn på taket, och vi kommer att behålla den tekniken så länge den fungerar.)

Internet

Alla lägenheter i huset är anslutna till bredband och bredbandstelefoni (ip-telefoni) via fiber genom ett gruppavtal med Telenor. Hastigheten är 250 Mbit/s. För medlemmar och hyresgäster ingår alltså internetanslutningen i avgiften/lägenhetshyran.

Gruppanslutningen gäller bara abonnemanget. Eventuella samtalskostnader vid bredbandstelefoni betalas individuellt.

En kostnadsfri router ingår i abonnemanget. Kontakta Telenor om du vill ha en ny som är anpassad till den högre hastigheten. Routern du får ägs av Telenor och ska lämnas tillbaka när abonnemanget upphör.

Du kan testa hastigheten på din internetanslutning med hjälp av Bredbandskollen.

Tänk på att webbläsaren kan påverka hastigheten när du testar. Firefox och Opera ger exempelvis bättre resultat än Safari.

Bredbandskollen finns även som app. Med den slipper du tänka på webbläsarens eventuella påverkan på mätresultatet.

En annan viktig faktor är kabeln mellan uttaget ovanför lägenhetsdörren och routern. Den bör vara av typ CAT6.

Klotter

Meddela styrelsen så fort som möjligt om du upptäcker att huset har blivit utsatt för klotter. Bifoga gärna en bildfil, det underlättar kommunikationen med saneringsfirman. Försök inte själv ta bort klottret. Det brukar bara resultera i att färgen ”bränner fast”.

Skadedjur

Om du upptäcker ohyra i din lägenhet ska du genast underrätta styrelsen så att föreningen snabbt kan åtgärda problemet.

Sopor och avfall

Föreningen har inget grovsoprum. Istället hämtas grovsopor tre gånger per år (flera vid behov). Då får de boende möjlighet att kasta allt de vill bli av med.

Grovsopor får inte ställas i trapphus, källargång eller gångarna på vinden.

Tidningar och reklamblad kan slängas i de stora återvinningsbehållarna längst in i källargången. Däremot inte kartonger, wellpapp, kuvert, pizzaförpackningar, bag-in-box, plast- eller papperskassar, som kan förpassas till närmaste återvinningsstation eller sparas i väntan på grovsophämtning.
Läs om returpapper här!

Återvinningsstationer hittar du i hörnet Bastugatan-Torkel Knutssonsgatan samt vid Krukmakargatan 21-23.

Återvinningsbehållarna för returpapper töms varannan vecka.


Löst avfall får inte slängas i sopnedkastet. Använd avfallspåsar.

Släng inte för stora påsar i sopnedkastet. Det kan bli stopp i röret och sånt är dyrt att åtgärda. Mindre hushållssopor förpackade i avfallspåse är okej. Ingenting annat.

När avfallspåsarna landar i sopkarusellen studsar de ner i säckarna. Om påsarna är dåligt knutna sprids soporna i rummet. Så var noga med att knyta ihop soppåsen ordentligt, gärna med dubbelknut.

Sopnedkastets avfall hämtas tre gånger i veckan.

Förbrukade batterier och lampor kan du lägga i någon av de röda förvaringsboxarna som sitter på väggen i källargången.

Snö och is

Huset har värmekablar efter takkanterna och i stuprören. Takvärmesystemet förebygger isbildning och regleras av ett styrsystem som är placerat uppe på vinden.

I trapphuset utanför plåtdörren till vindsförråden sitter två kontrollampor. Den gröna lyser när takvärmen är igång. Den röda när det blivit fel på anläggningen. Kontakta styrelsen om den röda lampan lyser, eller om den gröna inte lyser när den borde.

Lämna inte vindsdörren öppen under vintermånaderna. Råvinden ska hållas kall, annars smälter snön på taket. Eftersom smältvattnet blir till is när det närmar sig den kalla takkanten kan det bildas istappar där om vi har otur. Så håll vinden kall.

Trapphuset får också gärna vara lite kallt på vintern. Då stiger inte så mycket värme upp till vinden och värmer taken.

Om du ser istappar vid takkanten eller stuprören som vetter mot Bastugatan skall varningflaggor eller koner sättas ut. Meddela styrelsen via e-post om istapparna verkar olycksbådande.

Takskottning och röjning av nedhängande istappar utförs vid behov och på styrelsens begäran.

Trottoaren utanför huset bör så långt möjligt hållas fri från snö och is. Snöskyfflar, sopkvastar och ishacka förvaras i cykelrummet. Sanda om du märker att det är halt. Sand finns i den vita hinken. Är den tom finns det mer att hämta i de blå lådorna i hörnet Bastugatan-Timmermansgatan och Blecktornsgränd-Tavastgatan.

Nattro


Meddela dina grannar när du planerar en fest.
Det ska vara tyst i huset efter klockan 23.00.

Byggbuller får inte förekomma innan 08:00 och efter 18:00 på vardagar
och inte innan 10.00 och efter 18.00 på helger.