Årsstämma och motioner


En gång om året – före juni månads utgång – har föreningen ordinarie årsstämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar i föreningen har rätt att delta. Du får en kallelse till stämman fyra veckor innan den äger rum.

På stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Idéer och förslag från medlemmarna behandlas också.

Har du något du vill att stämman ska ta ställning till, måste du lämna in en skriftlig motion (via mejl eller på papper) till styrelsen senast den 1 mars före årsstämma. De inkomna motionerna, tillsammans med styrelsen utlåtande, distribueras till samtliga medlemmar innan stämman. En motion bör omfattas av en bakgrundsbeskrivning och ett eller fler tydliga yrkanden enligt följande mall.

Det som stämman beslutar är ett viktigt underlag för styrelsens arbete! På stämman kan alla säga sin mening och genom att välja styrelse kan du påverka hur Katthuvudet 17 fungerar och utvecklas.

Om du inte kan närvara på stämman kan du låta ett ombud närvara i ditt ställe. Här finns en mall till en fullmakt.

Under året sköts annars det löpande arbetet inom föreningen av styrelsen, som ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen av föreningen.